Thuiszitters in Nederland

Thuiszitters zijn kinderen die ondanks leerplicht niet naar school gaan, omdat dit – om welke reden dan ook – niet (meer) lukt. In 2019 telde Nederland 4.790 thuiszitters. Dit zijn echter de officiële cijfers, waarbij ‘verborgen thuiszitters’ niet zijn meegenomen in de telling. Hierbij kun je denken aan kinderen die tijdelijk zijn geschorst of voor wie geen (passend) onderwijs beschikbaar is. Het werkelijke aantal ligt dus hoger.

Langdurig thuiszitten is niet goed voor de ontwikkeling van een kind. Schooluitval verhoogt het risico op een vermindering van welzijn en gezondheid. Ook vergroot het de kans op werkloosheid en psychische problemen in de volwassenheid.

Kinderen en jongeren die uitvallen op school hebben vaak complexe problemen. In combinatie met perfectionisme of een gevoeligheid voor prestatiedruk leidt dit tot uitval. Steun, structuur en goede begeleiding vanuit school en thuis is niet altijd beschikbaar.

Thuiszitters welkom op De Peerdegaerdt

Vanuit onze zorg- en activiteitenboerderij bieden wij begeleiding op maat voor thuiszitters van 6 t/m 27 jaar uit de Hoeksche Waard, Regio Rijnmond en de Drechtsteden. De afgelopen jaren hebben wij diverse trajecten van thuiszitters succesvol afgerond.

Op basis van onze eigen ervaringen en gebruikmakend van inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, hebben wij een programma ontwikkeld dat speciaal gericht is op deze doelgroep. De naam van dit thuiszittersprogramma is: “Op weg”.

Tijdens de intake bepalen we gezamenlijk het einddoel van de begeleiding: terug naar school, werk of dagbesteding.

Zorg op maat in vijf fasen

Ons thuiszitterstraject is opgebouwd uit vijf fasen:

  • Fase 1 is de herstelfase en staat in het teken van rust en ontspanning. We werken aan fysiek en psychisch herstel zonder druk of prestatie.
  • Fase 2 is de opbouwfase. In deze fase gaat het om activeren, opbouwen van conditie en het aanleren van structuur. We leren de deelnemer vaardigheden op het gebied van kwetsbaardere persoonlijkheidskenmerken. Als dit niet mogelijk is, leren we de deelnemer beter om te gaan met deze kwetsbaarheden. Belangrijk is dat hij of zij succeservaringen opdoet.
  • Fase 3 is de voortbouwfase. In deze fase gaat het om het bestendigen van de aangeleerde vaardigheden en succeservaringen. Op een natuurlijke wijze (ondersteunend, aandachtig en zonder negatief oordeel) en zonder prestatiedruk begeleiden we de jongere in zijn of haar activiteiten om de gewenste doelen te behalen.
  • Fase 4 is de uitstroomfase. Samen met de jongere bereiden we de transfer terug naar school, werk en/of dagbesteding voor. We leggen contact met de school of desbetreffende instantie om dit zo goed mogelijk en in samenwerking te laten verlopen.
  • Fase 5 is de nazorgfase. Als daar behoefte toe is, ondersteunen we de deelnemer wanneer hij of zij is herstart op school, werk of dagbesteding. Zo ervaart de deelnemer voldoende veiligheid. Voor deze nazorgbegeleiding is de deelnemer minder frequent op De Peerdegaerdt aanwezig.

Waar mogelijk gaan we tijdens het traject middels (paarden)coaching aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer. Dit loopt als rode draad door alle fases heen. Hierbij werken we samen met het jeugdteam, scholen en onze ketenpartners binnen de jeugdzorg.

Succesvol terugkeren in de samenleving

Thuiszitters vinden op Landgoed de Peerdegaerdt een veilige plek en de rust, steun en begeleiding die ze nodig hebben om te herstellen. Met onze trajecten maken we deze jongeren weerbaarder en veerkrachtiger. Door het werken aan zelfvertrouwen, lukt het vaak goed om succesvol terug te keren naar de samenleving. Vanuit hun eigen kracht kunnen zij de vaak complexe ‘buitenwereld’ weer aan.

Paardencoach en persoonlijk begeleider Chantal Kooijman vertelt: “Inmiddels hebben we met succes bij meerdere jongeren ons ontwikkeltraject mogen inzetten. Al deze kinderen  zijn daardoor inmiddels weer in de maatschappij zijn gaan staan en bezig met een vervolgopleiding.”

Lees hier het succesverhaal van deelnemer Tamira en klik hier om één van onze andere succesvolle trajecten te lezen.

Soms is er te veel gebeurd of aan de hand. Dan richt de begeleiding zich op het accepteren van en leren omgaan met de aanwezige uitdagingen. Dit doen we vooral door te kijken naar iemands mogelijkheden en uit te gaan van ‘wat er wel is’. Waar mogelijk betrekken we ouder(s) bij de begeleiding.

Ervaringsverhalen

Lees hier de verhalen van thuiszitters die na het traject op De Peerdegaerdt succesvol zijn uitgestroomd.

Eli – Tijd en ruimte

Joël – Op reis naar jezelf

Kenneth – Leren omgaan met anderen

Tamira- Van een zware burnout naar een eigen bedrijf